Radio Eska Spółka Akcyjna#

Radio ESKA S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000027239

NIP 522-010-39-86

Kapitał zakładowy: 10 000 000,00 zł